Skip to main content

Praktijkregels

Afspraken

Spreekuur is volgens afspraak. Wilt u bij het maken van een afspraak duidelijk aangeven wat uw klachten zijn. Zo kan de assistente inschatten hoe en binnen welke tijd wij u het beste van dienst kunnen zijn. Indien u nadrukkelijk geen reden/klachten wilt aangeven, zal de assistente met u bespreken of u een enkel (10 min.) of dubbele afspraak (20 min.) wilt maken. U kunt voortaan voor het maken van een afspraak ook gebruik maken van deze website. Tevens kunt u via de website een verzoek tot e-consult doen. Een e-consult zal in de regel binnen drie werkdagen beantwoord worden.

Voor het maken van afspraken of het opvragen van uitslagen zijn wij dagelijks bereikbaar van 8 tot 11 uur. Indien u voor 9 uur belt kunt u in de regel dezelfde dag terecht. Indien u dit wenst kunt u een terugbelafspraak maken. U wordt dan tussen 12:00 en 14:00 uur of bij grote drukte na 17:00 uur teruggebeld. Het terugbelspreekuur is bedoeld voor kleinere medische vragen of het kort bespreken van uitslagen.

U wordt vriendelijk, doch dringend verzocht na 14:00 uur alleen te bellen voor vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten. Dit in verband met andere (medische en administratieve) werkzaamheden van de assistentes.

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunnen 24 uur per dag telefonisch of via de website worden aangevraagd en liggen dan 2 werkdagen later bij uw apotheek klaar. Bij medicijnen die langer dan een jaar niet door u zijn aangevraagd en slechts zeer incidenteel worden voorgeschreven vallen buiten deze regel. U kunt wel een verzoek tot herhaling van een dergelijk recept via de herhaalreceptenlijn telefonisch of via de website indienen, de huisarts beoordeeld of dit akkoord is. Recepten die u niet eerder op uw naam heeft voorgeschreven gekregen worden uitsluitend via (telefonisch) spreekuur voorgeschreven.

Visites

Aanvraag voor visites dienen voor 11 uur telefonisch te geschieden en worden altijd met de huisarts overlegd alvorens deze wordt gehonoreerd. Wij willen u er vriendelijk op wijzen dat een vervoersprobleem geen indicatie voor een visite is. Er worden geen visites gereden buiten de gemeente Zoetermeer, ook niet in spoedgevallen. Dit in verband met aanrijtijden en afspraken met zorgverzekeraars. Wij adviseren u derhalve bij verhuizing buiten de gemeentegrens Zoetermeer binnen uw nieuwe woonplaats in te schrijven bij een huisarts en ons hiervan op de hoogte te brengen.

Uitslagen

Voor het opvragen van een uitslag dient u altijd zelf, tussen 8:00 en 11:00 uur, contact op te nemen met de praktijk.

Waarneming

Wanneer onze praktijk tijdens kantooruren gesloten is, ivm met nascholing van de dokter, vakanties of op de donderdagmiddag, wordt er in geval van spoed waargenomen door de praktijk van dokter Luijendijk in Meerzicht. Buiten kantooruren kunt u, in geval van spoed, telefonisch contact opnemen met de huisartsenpost 079-3431600.

Chronische zorg

Indien u binnen de praktijk bent opgenomen in een ketenzorgprogramma zullen de controletermijnen met u en de hulpverlener worden afgestemd. In de regel geldt dat diabeten elke 3 maanden gecontroleerd dienen te worden. Bij mensen met VVR (hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol) of HVZ (hart en vaatziekte) is dit elke 3 maanden tot eenmaal per jaar, afhankelijk van de instelling van uw chronische ziekte. COPD’ers en astmatici dienen ook minimaal eenmaal per jaar gecontroleerd te worden. Indien u binnen een ketenzorgprogramma valt, wordt u jaarlijks automatisch opgeroepen door ons. U ontvangt een schriftelijke uitnodiging hiervoor met indien nodig een laboratoriumformulier erbij. Uiterlijk een week voor de controleafspraak dient u bloed gegeven te hebben zodat de uitslagen met u besproken kunnen worden. Indien u verhinderd bent voor deze afspraak, wilt u dit dan tijdig (minimaal 2 werkdagen voor deze afspraak) aan ons laten weten? Mocht u herhaaldelijk niet op een afspraak reageren kunnen wij u een no-show tarief in rekening brengen à € 25,-. Dit tarief is niet declarabel bij uw zorgverzekeraar.

In- en uitschrijvingen

Wilt u zich inschrijven binnen onze praktijk? U kunt dit telefonisch tussen 8 en 11 uur of via deze website aanvragen. Inschrijving binnen onze praktijk gebeurt in overleg en na akkoord van de huisarts. Binnen ons gezondheidscentrum is er om beurten telkens minimaal een praktijk geopend voor nieuwe inschrijvingen. Wij kunnen u hierover informeren.

Indien u wilt overstappen naar een andere huisartspraktijk kunt u dit telefonisch tussen 8 en 11 uur doorgeven of gebruik maken van het uitschrijfformulier. U dient ivm wetgeving een uitschrijving of inschrijving persoonlijk aan te vragen bij ons. Uitsluitend na uw persoonlijk akkoord zullen wij u uitschrijven en uw medisch dossier via een beveiligde verbinding versturen. Geeft u alstublieft tijdens uw inschrijving direct uw akkoord of niet akkoord voor delen van uw medische gegevens in geval van spoed met de huisartsenposten? Hiermee voorkomt u in geval van spoed dat u voor verrassingen komt te staan (de huisartsenposten kunnen uw keuze namelijk niet vastleggen of wijzigen, dit dient uw vaste huisarts vooraf te doen).

Wijzigingen in uw situatie

Gaat u verhuizen, trouwen/samenwonen, krijgt u kinderen of veranderd u (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres? Dit wordt niet automatisch aan ons gemeld, u bent zelf hiervoor verantwoordelijk dit kenbaar te maken aan ons. Wilt u zo vriendelijk zijn een dergelijke wijziging aan ons door te geven zodat ons patientenbestand up-to-date blijft en wij u (in geval van spoed) zo goed mogelijk kunnen bereiken? U kunt dit uiteraard telefonisch aan ons laten weten, maar nog makkelijk kunt u wanneer u dit uitkomt gebruik maken van het elektronische wijzigingsformulier. Uw wijziging wordt in de regel binnen 3 werkdagen administratief verwerkt. Indien u uw prive-emailadres aan ons laat weten kunnen wij gemakkelijk aanvragen voor laboratorium-, of röntgenonderzoek (beveiligd) naar u toe mailen. Ook verwijzingen kunnen op deze manier toegezonden worden, zodat u hiervoor niet meer hoeft te bellen of langs te komen. Ook voor het in de toekomst aanvragen van e-consulten kan dit erg handig zijn, kortom: houd uw gegevens binnen ons bestand actueel, waarvoor dank voor uw medewerking.

Griepvaccinatie

Wanneer u volgens landelijke richtlijnen in aanmerking komt voor een griepprik krijgt u in het najaar automatisch een uitnodiging om deze te komen laten zetten. Dit jaar zullen wij de griepprik geven op donderdag en vrijdag … november. Wanneer u vorige jaren een uitnodiging hebt ontvangen en hier voortaan geen prijs meer op stelt, dan kunt u dit doorgeven aan de assistente (via dit formulier) zodat u in de toekomst geen uitnodiging meer ontvangt. Wilt u buiten het vaccinatieprogramma toch aan de griepvaccinatie deelnemen? Geef dit door aan de assistente of uw huisarts. Hieraan kunnen kosten voor u verbonden zijn. U wordt vriendelijk verzocht de griepprik alleen binnen de twee griepprik-dagen te halen, dank voor uw medewerking.

Financieel

De basiszorg binnen onze praktijk wordt over het algemeen door uw zorgverzekeraar gedekt. Uitzondering hierop zijn alle recepten/medicijnen, alle aanvullende onderzoeken zoals bloedonderzoek, röntgenonderzoeken en verwijzingen (dus alle specialistische ziekenhuiszorg). In deze gevallen zal uw wettelijk financieel eigen risico worden aangesproken. Indien u vooraf wilt weten of en hoeveel u voor bepaalde onderzoeken moet betalen uit uw financieel eigen risico, neemt u dan contact op met het ziekenhuis waar dit onderzoek plaats vindt of met uw zorgverzekeraar. Met vragen over vergoedingen van medicatie/hulpmiddelen kunt u met uw apotheker of zorgverzekeraar overleggen. Indien u geheel onverzekerd bent of afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis bepaalde zorg buiten vergoeding valt, dan kunt u hierover een factuur van ons ontvangen. Indien u twijfelt over (gedeeltelijke) vergoeding van onze zorg dient u vooraf met uw verzekeraar te overleggen. In geval van (herhaaldelijk) niet verschijnen op spreekuur kunnen wij u een no-show tarief in rekening brengen (de hoogte hiervan is afhankelijk van het type afspraak). Dit tarief is niet declarabel bij uw zorgverzekeraar. Voorkom dit door tijdig uw afspraak te wijzigen of te annuleren. Wij hanteren hierin geen tijdslimiet en waarderen ook in geval u enkele minuten voor uw afspraak ons uw verhindering doorgeeft. Uitzondering hierop zijn de ketenzorgpatienten (diabeten, VVR, HVZ, astma en COPD). Zij worden verzocht uiterlijk 48 uur voor de afspraak te annuleren om een no-show tarief à € 25,- te vermijden.

Tot slot zijn een Schengen-verklaring, gericht klein onderzoek/check-up of een griepvaccinatie buiten het vaccinatieprogramma verbonden aan extra kosten. Deze kosten worden geheel niet (of binnen het aanvullende deel) door uw zorgverzekering vergoed. Over de hoogte van bovenstaande kosten en alle andere tarieven, of voor verdere informatie kunt u zich verder informeren op de website van de Nederlandse zorgautoriteit of bij uw zorgverzekeraar. Tot slot kunnen wij u de website van Independer aanbevelen voor meer uitleg over wat wel en wat niet binnen het wettelijk eigen financieel risico valt.

Opleiding en onderzoek

Binnen de praktijk leiden wij in samenwerking met het LUMC met veel passie artsen op tot specialist huisarts (AIOS Huisarts). Dit betekend dat artsen onder verantwoordelijkheid van de huisarts leren en werken. U kunt deze AIOS met regelmaat in onze praktijk tegenkomen, bijvoorbeeld tijdens uw bezoek aan ons spreekuur of tijdens visite. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, meldt u dit dan ruim vooraf aan uw bezoek aan ons?

Bij de begeleiding van AIOS wordt soms gebruik gemaakt van video-opnames van het spreekuur van de AIOS. Deze opnames dienen uitsluitend ter beoordeling van de gesprekstechniek en het medisch handelen van de AIOS. De opnames behoren dus niet tot het medische dossier. Als u door een AIOS geholpen wordt kan het zijn dat deze uw toestemming vraagt om het consult op video op te nemen. Als u, om wat voor reden dan ook, liever niet heeft dat het consult wordt opgenomen kunt u dat laten weten: zonder uw toestemming worden er géén video-opnames gemaakt. Ook tijdens het consult kunt u op ieder gewenst moment de toestemming voor de opname weer intrekken. De video-opname wordt dan gestopt. De gemaakte opname wordt vernietigd. Als u géén bezwaar heeft tegen de video-opname kunt u er op vertrouwen dat de opnames alleen gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden: tijdens de leergesprekken tussen de AIOS, de opleider en/of de begeleiders van het opleidingsinstituut en bij de toetsing van de gespreksvaardigheden van de AIOS. De video-opnames vallen onder het medische beroepsgeheim. Uw privacy is in alle gevallen volledig gewaarborgd. De opnames worden binnen drie maanden vernietigd.

De informatie die wij over u bewaren, wordt anoniem gebruikt voor statistieken rond ziekte en gezondheid. Een voorbeeld hiervan zijn de cijfers over het aantal mensen met griep die elk jaar in het nieuws komen. Ook kunnen uw gegevens onder strikte voorwaarden gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek naar medische behandelingen. Voordat uw gegevens gebruikt mogen worden, wordt alle informatie die ervoor kan zorgen dat u als persoon herleidbaar bent verwijderd. Als het voor een bepaald onderzoek toch nodig is dat bekend wordt wie u bent, dan zal uw huisarts hiervoor altijd eerst nadrukkelijk uw toestemming vragen. Hebt u vragen of wilt u niet dat uw gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, neem dan contact op met uw huisarts.

Gedragsregels

Binnen onze praktijk willen wij dat medewerkers en patiënten respectvol en met plezier met elkaar omgaan. Schelden en dreigen wordt niet getolereerd. Aan personen die zich hier niet aan houden zal de huisarts schriftelijk in het medisch dossier verslag van leggen of een schriftelijke waarschuwing toe sturen (gele kaart brief). Bij een tweede ‘overtreding’ volgt uitzetting uit de praktijk. U krijgt een termijn van drie maanden om een andere huisarts te vinden, en wij zullen u tot die tijd uitsluitend in geval van spoedeisende zorg tot dienst zijn. Bij fysiek/lichamelijk geweld tegen medewerkers volgt direct uitzetting uit de praktijk met aangifte bij de politie. In zeer uitzonderlijke gevallen (bv. sexuele incidenten) zijn wij genoodzaakt melding bij de inspectie voor volksgezondheid te maken. Mocht u openstaande facturen van onze praktijk niet betalen zal na aanmaning en evt. inschakeling van een incassobureau uitzetting uit de praktijk volgen.

Klachten en ideeën

Uw klachten en ideeën kunnen ons helpen de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Indien u ons hierbij wilt helpen horen wij dit graag persoonlijk van u. Indien u dit niet mondeling of via de website aan de desbetreffende medewerker kenbaar wilt maken kunt u laagdrempelig gebruik maken van het suggestie-/klachtformulier op deze website. Bovendien zijn wij aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. U kunt uw schriftelijke klacht opsturen naar de klachtenfunctionaris van SGZ (zie hier).

Privacy en patiëntgegevens

Uw gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en opgeslagen. U heeft recht op inzage in uw medische gegevens. Indien u van dit recht gebruik wilt maken bespreekt u dit met uw huisarts. Uw medicatiegegevens worden gedeeld met uw apotheek zodat een optimale medicatiebewaking; en dus veilig medicatiegebruik, voor u gewaarborgd is. Op uw gegevens is de AVG van toepassing, u leest hierover meer in de Privacyverklaring. Indien u ons toestemming heeft gegeven voor uitwisseling van uw medische gegevens in geval van spoed met de huisartsenpost via het landelijk schakelpunt (LSP), is een optimale behandeling ook buiten kantooruren gewaarborgd. U kunt uw keuze schriftelijk of telefonisch aan ons doorgeven of via deze link. Indien u uw medische gegevens niet via het LSP wilt delen (hetgeen uiteraard uw recht volgens de AVG is) dan kunt u eenmaal op de huisartsenpost dit niet alsnog regelen. Dit dient uitsluitend via uw vaste huisarts en vooraf opengesteld te worden. Wij adviseren u om uw keuze in deze zo spoedig mogelijk bij ons vast te laten leggen om aan uw wensen in deze te voldoen zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
Iedere Nederlander is ingeschreven bij een huisarts. De stichting inschrijving op naam (ION) beheert deze relatie. Ook binnen onze praktijk maken wij gebruik van de ION database. Voor meer informatie zie de website van stichting ION.